ពិធីបុណ្យ៧ថ្ងៃ ខាត់ ចំរើន – ខាត់​ សុឃីម អួលដើម ក បុណ្យប្អូនប្រុស កោដិ បី រូបថត បី ទន្ទឹមគ្នា….(មានវីដេអូ)

ពិធីបុណ្យ៧ថ្ងៃ ខាត់ ចំរើន – ខាត់​ សុឃីម អួលដើម ក បុណ្យប្អូនប្រុស កោដិ បី រូបថត បី ទន្ទឹមគ្នា….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិធីបុណ្យ៧ថ្ងៃ ខាត់ ចំរើន – ខាត់​ សុឃីម អួលដើម ក បុណ្យប្អូនប្រុស កោដិ បី រូបថត បី ទន្ទឹមគ្នា….

ពិធីបុណ្យ៧ថ្ងៃ ខាត់ ចំរើន – ខាត់​ សុឃីម អួលដើម ក បុណ្យប្អូនប្រុស កោដិ បី រូបថត បី ទន្ទឹមគ្នា….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0