ពុទ្ធោ! ខាត់ សុឃីម ខ្លោចចិត្តអាណិត កូនប្រុសពៅ ខាត់ ចំរើន ធ្វើខួប អត់ឪពុក ខណះ ក្មួយ និយាយ ទៅប៉ាៗថា….(មានវីដេអូ)

ពុទ្ធោ! ខាត់ សុឃីម ខ្លោចចិត្តអាណិត កូនប្រុសពៅ ខាត់ ចំរើន ធ្វើខួប អត់ឪពុក ខណះ ក្មួយ និយាយ ទៅប៉ាៗថា….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុទ្ធោ! ខាត់ សុឃីម ខ្លោចចិត្តអាណិត កូនប្រុសពៅ ខាត់ ចំរើន ធ្វើខួប អត់ឪពុក ខណះ ក្មួយ និយាយ ទៅប៉ាៗថា…

ពុទ្ធោ! ខាត់ សុឃីម ខ្លោចចិត្តអាណិត កូនប្រុសពៅ ខាត់ ចំរើន ធ្វើខួប អត់ឪពុក ខណះ ក្មួយ និយាយ ទៅប៉ាៗថា…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0