ផលិតកម្មបារមី នឹងចាត់ការតាមវិធានការផ្លូវច្បាប់ ចំពោះការចែករំលែកចម្រៀងបែ.ក.ធ្លា.យ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត….(មានវីដេអូ)

ផលិតកម្មបារមី នឹងចាត់ការតាមវិធានការផ្លូវច្បាប់ ចំពោះការចែករំលែកចម្រៀងបែ.ក.ធ្លា.យ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផលិតកម្មបារមី នឹងចាត់ការតាមវិធានការផ្លូវច្បាប់ ចំពោះការចែករំលែកចម្រៀងបែ.ក.ធ្លា.យ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត…

ផលិតកម្មបារមី នឹងចាត់ការតាមវិធានការផ្លូវច្បាប់ ចំពោះការចែករំលែកចម្រៀងបែ.ក.ធ្លា.យ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0