នេះហើយគឺជាចោ..រឆ..ក់កា.បូ.ប ដែលធ្វើឱ្យក្មេ..ងស្រីតូ.ចមិនដឹង.អីម្នាក់កំពុ.ងជិះម៉ូ.តូជាមួ.យម្ដា.យស្លា…ប់គួ.រឱ្យអា..សូ..រក៏ព្រោះស្នា..ដៃវា ទោ…សវា..ស..មតែ…(មានវីដេអូ)

នេះហើយគឺជាចោ..រឆ..ក់កា.បូ.ប ដែលធ្វើឱ្យក្មេ..ងស្រីតូ.ចមិនដឹង.អីម្នាក់កំពុ.ងជិះម៉ូ.តូជាមួ.យម្ដា.យស្លា…ប់គួ.រឱ្យអា..សូ..រក៏ព្រោះស្នា..ដៃវា ទោ…សវា..ស..មតែ…(មានវីដេអូ)

នេះហើយគឺជាចោ..រឆ..ក់កា.បូ.ប ដែលធ្វើឱ្យក្មេ..ងស្រីតូ.ចមិនដឹង.អីម្នាក់កំពុ.ងជិះម៉ូ.តូជាមួ.យម្ដា.យស្លា…ប់គួ.រឱ្យអា..សូ..រក៏ព្រោះស្នា..ដៃវា ទោ…សវា..ស..មតែ…(មានវីដេអូ)

នេះហើយគឺជាចោ..រឆ..ក់កា.បូ.ប ដែលធ្វើឱ្យក្មេ..ងស្រីតូ.ចមិនដឹង.អីម្នាក់កំពុ.ងជិះម៉ូ.តូជាមួ.យម្ដា.យស្លា…ប់គួ.រឱ្យអា..សូ..រក៏ព្រោះស្នា..ដៃវា ទោ…សវា..ស..មតែ…(មានវីដេអូ)

នេះហើយគឺជាចោ..រឆ..ក់កា.បូ.ប ដែលធ្វើឱ្យក្មេ..ងស្រីតូ.ចមិនដឹង.អីម្នាក់កំពុ.ងជិះម៉ូ.តូជាមួ.យម្ដា.យស្លា…ប់គួ.រឱ្យអា..សូ..រក៏ព្រោះស្នា..ដៃវា ទោ…សវា..ស..មតែ…(មានវីដេអូ)

ដូច្នេះដើម្បីដឹងព័ត៌មាននេះឱ្យកាន់តែលំអិតជានេះថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0