ជៀ..សបានជៀ..សទៅអាលើ.កដា..ច់សា..ច់ស្អា.ត លោក ខាត់ ចំរើន ពោ..ល​ពា.ក្យមុ..នស្លា..ប់បែបនេះដា.ស់តឿ.នបងប្អូនរឿ.ងផឹ..ក ជាពិសេសលោ..កថា…(មានវីដេអូ)

ជៀ..សបានជៀ..សទៅអាលើ.កដា..ច់សា..ច់ស្អា.ត លោក ខាត់ ចំរើន ពោ..ល​ពា.ក្យមុ..នស្លា..ប់បែបនេះដា.ស់តឿ.នបងប្អូនរឿ.ងផឹ..ក ជាពិសេសលោ..កថា…(មានវីដេអូ)

ជៀ..សបានជៀ..សទៅអាលើ.កដា..ច់សា..ច់ស្អា.ត លោក ខាត់ ចម្រើន ពោ..លពា.ក្យមុ..នស្លា..ប់បែបនេះដា.ស់តឿ.នបងប្អូនរឿ.ងផឹ..ក ជាពិសេសលោ..កថា…(មានវីដេអូ)

ជៀ..សបានជៀ..សទៅអាលើ.កដា..ច់សា..ច់ស្អា.ត លោក ខាត់ ចម្រើន ពោ..លពា.ក្យមុ..នស្លា..ប់បែបនេះដា.ស់តឿ.នបងប្អូនរឿ.ងផឹ..ក ជាពិសេសលោ..កថា…(មានវីដេអូ)

ជៀ..សបានជៀ..សទៅអាលើ.កដា..ច់សា..ច់ស្អា.ត លោក ខាត់ ចម្រើន ពោ..លពា.ក្យមុ..នស្លា..ប់បែបនេះដា.ស់តឿ.នបងប្អូនរឿ.ងផឹ..ក ជាពិសេសលោ..កថា…(មានវីដេអូ)

ដូច្នេះចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0