អាមេរិក ឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មខ្មែរម្នាក់ រកឃើញរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាម ពេលទៅចូលរួមប្រជុំ CITES….(មានវីដេអូ)

អាមេរិក ឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មខ្មែរម្នាក់ រកឃើញរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាម ពេលទៅចូលរួមប្រជុំ CITES….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាមេរិក ឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មខ្មែរម្នាក់ រកឃើញរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាម ពេលទៅចូលរួមប្រជុំ CITES…

អាមេរិក ឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មខ្មែរម្នាក់ រកឃើញរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាម ពេលទៅចូលរួមប្រជុំ CITES…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0