និយាយរឿងស្រូវចុះថោក និងប្រមាថចៅហ្វាយស្រុក ត្រូវប៉ូលីសអញ្ជើញវាស់កំពស់ ស្រាប់តែផែង វណ្ណះសួរទៅប៉ូលីសចំៗ….(មានវីដេអូ)

និយាយរឿងស្រូវចុះថោក និងប្រមាថចៅហ្វាយស្រុក ត្រូវប៉ូលីសអញ្ជើញវាស់កំពស់ ស្រាប់តែផែង វណ្ណះសួរទៅប៉ូលីសចំៗ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយរឿងស្រូវចុះថោក និងប្រមាថចៅហ្វាយស្រុក ត្រូវប៉ូលីសអញ្ជើញវាស់កំពស់ ស្រាប់តែផែង វណ្ណះសួរទៅប៉ូលីសចំៗ….

និយាយរឿងស្រូវចុះថោក និងប្រមាថចៅហ្វាយស្រុក ត្រូវប៉ូលីសអញ្ជើញវាស់កំពស់ ស្រាប់តែផែង វណ្ណះសួរទៅប៉ូលីសចំៗ….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0