នាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រៃល្វា ធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យសិស្សស្រីម្នាក់ បាត់បង់ភ្នែកម្ខាងព្រោះតែនាយកប្រើក្មេង….(មានវីដេអូ)

នាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រៃល្វា ធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យសិស្សស្រីម្នាក់ បាត់បង់ភ្នែកម្ខាងព្រោះតែនាយកប្រើក្មេង….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រៃល្វា ធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យសិស្សស្រីម្នាក់ បាត់បង់ភ្នែកម្ខាងព្រោះតែនាយកប្រើក្មេង…

នាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រៃល្វា ធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យសិស្សស្រីម្នាក់ បាត់បង់ភ្នែកម្ខាងព្រោះតែនាយកប្រើក្មេង…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0