ស្បែកជើងចាស់មួយគូរបស់ Steve Job ដាក់ដេញថ្លៃបានរហូតជាង ២១ ម៉ឺនដុល្លារ….(មានវីដេអូ)

ស្បែកជើងចាស់មួយគូរបស់ Steve Job ដាក់ដេញថ្លៃបានរហូតជាង ២១ ម៉ឺនដុល្លារ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្បែកជើងចាស់មួយគូរបស់ Steve Job ដាក់ដេញថ្លៃបានរហូតជាង ២១ ម៉ឺនដុល្លារ…

ស្បែកជើងចាស់មួយគូរបស់ Steve Job ដាក់ដេញថ្លៃបានរហូតជាង ២១ ម៉ឺនដុល្លារ…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0