កុសុម៉ា ប្រាប់ថា ដេវីដ យំតាំងពីមកធ្វើការ ក្រោយប្រើពាក្យនេះ ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រ៊ុយណេ….(មានវីដេអូ)

កុសុម៉ា ប្រាប់ថា ដេវីដ យំតាំងពីមកធ្វើការ ក្រោយប្រើពាក្យនេះ ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រ៊ុយណេ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុសុម៉ា ប្រាប់ថា ដេវីដ យំតាំងពីមកធ្វើការ ក្រោយប្រើពាក្យនេះ ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រ៊ុយណេ….

កុសុម៉ា ប្រាប់ថា ដេវីដ យំតាំងពីមកធ្វើការ ក្រោយប្រើពាក្យនេះ ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រ៊ុយណេ….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0