មើលវីដេអូសែ.នហួ.សចិត្ត ដឹងប.ណ្ណ័បើ.កបរវាទិ.ញឫក៏ប្រ.ឡ.ងយកទេបានបើ.កអត់ដឹងខ្យ..ល់ចឹង ឡា..នពេ..ទ្យគ្នាស៊ីរ៉ែ.នផង ស៊ីផ្លេផង នៅតែមិនចៀ.ស នៅស្រុកស្ទឹ.ងត្រ.ង់ ខេត្តកំពង់ចាម(មានវីដេអូ)

មើលវីដេអូសែ.នហួ.សចិត្ត ដឹងប.ណ្ណ័បើ.កបរវាទិ.ញឫក៏ប្រ.ឡ.ងយកទេបានបើ.កអត់ដឹងខ្យ..ល់ចឹង ឡា..នពេ..ទ្យគ្នាស៊ីរ៉ែ.នផង ស៊ីផ្លេផង នៅតែមិនចៀ.ស នៅស្រុកស្ទឹ.ងត្រ.ង់ ខេត្តកំពង់ចាម(មានវីដេអូ)

មើលវីដេអូសែ.នហួ.សចិត្ត ដឹងប.ណ្ណ័បើ.កបរវាទិ.ញឫក៏ប្រ.ឡ.ងយកទេបានបើ.កអត់ដឹងខ្យ..ល់ចឹង ឡា..នពេ..ទ្យគ្នាស៊ីរ៉ែ.នផង ស៊ីផ្លេផង នៅតែមិនចៀ.ស នៅស្រុកស្ទឹ.ងត្រ.ង់ ខេត្តកំពង់ចាម(មានវីដេអូ)

មើលវីដេអូសែ.នហួ.សចិត្ត ដឹងប.ណ្ណ័បើ.កបរវាទិ.ញឫក៏ប្រ.ឡ.ងយកទេបានបើ.កអត់ដឹងខ្យ..ល់ចឹង ឡា..នពេ..ទ្យគ្នាស៊ីរ៉ែ.នផង ស៊ីផ្លេផង នៅតែមិនចៀ.ស នៅស្រុកស្ទឹ.ងត្រ.ង់ ខេត្តកំពង់ចាម(មានវីដេអូ)

មើលវីដេអូសែ.នហួ.សចិត្ត ដឹងប.ណ្ណ័បើ.កបរវាទិ.ញឫក៏ប្រ.ឡ.ងយកទេបានបើ.កអត់ដឹងខ្យ..ល់ចឹង ឡា..នពេ..ទ្យគ្នាស៊ីរ៉ែ.នផង ស៊ីផ្លេផង នៅតែមិនចៀ.ស នៅស្រុកស្ទឹ.ងត្រ.ង់ ខេត្តកំពង់ចាម(មានវីដេអូ)

សូមទស្សនាវីដេអូដែលនៅខាងក្រោមនេះដើម្បីជ្រាបព៌ត៌មានលំអិត៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0