សុំម្នាក់មួយម៉ាត់មកបងប្អូន! ឡានពេទ្យស៊ីរ៉ែនផង ស៊ីផ្លេផង នៅតែមិនចៀស នៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម….(មានវីដេអូ)

សុំម្នាក់មួយម៉ាត់មកបងប្អូន! ឡានពេទ្យស៊ីរ៉ែនផង ស៊ីផ្លេផង នៅតែមិនចៀស នៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុំម្នាក់មួយម៉ាត់មកបងប្អូន! ឡានពេទ្យស៊ីរ៉ែនផង ស៊ីផ្លេផង នៅតែមិនចៀស នៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម….

សុំម្នាក់មួយម៉ាត់មកបងប្អូន! ឡានពេទ្យស៊ីរ៉ែនផង ស៊ីផ្លេផង នៅតែមិនចៀស នៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0