ព្រះចៅស៊ុលតង់ព្រុយណេ យាងបើកយន្តហោះដោយព្រះអង្គឯងត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញក្រោយចប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជា….(មានវីដេអូ)

ព្រះចៅស៊ុលតង់ព្រុយណេ យាងបើកយន្តហោះដោយព្រះអង្គឯងត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញក្រោយចប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជា….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រះចៅស៊ុលតង់ព្រុយណេ យាងបើកយន្តហោះដោយព្រះអង្គឯងត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញក្រោយចប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជា…

ព្រះចៅស៊ុលតង់ព្រុយណេ យាងបើកយន្តហោះដោយព្រះអង្គឯងត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញក្រោយចប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជា…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0