ទោះ អាយុ ៥០ ឆ្នាំ តែលោ..កជំទាវ ភរិយាប្រធានាធីបតីកូរ៉េខាងត្បូង នៅក្មេ.ងខ្លាំ.ង ជាពិសេសគាត់ធានាបែបនេះចំពោះក្មេ..ងម្នាក់នៅខ្មែររដោយ…(មានវីដេអូ)

ទោះ អាយុ ៥០ ឆ្នាំ តែលោ..កជំទាវ ភរិយាប្រធានាធីបតីកូរ៉េខាងត្បូង នៅក្មេ.ងខ្លាំ.ង ជាពិសេសគាត់ធានាបែបនេះចំពោះក្មេ..ងម្នាក់នៅខ្មែររដោយ…(មានវីដេអូ)

ទោះ អាយុ ៥០ ឆ្នាំ តែលោ..កជំទាវ ភរិយាប្រធានាធីបតីកូរ៉េខាងត្បូង នៅក្មេ.ងខ្លាំ.ង ជាពិសេសគាត់ធានាបែបនេះចំពោះក្មេ..ងម្នាក់នៅខ្មែរររដោយ…(មានវីដេអូ)

ទោះ អាយុ ៥០ ឆ្នាំ តែលោ..កជំទាវ ភរិយាប្រធានាធីបតីកូរ៉េខាងត្បូង នៅក្មេ.ងខ្លាំ.ង ជាពិសេសគាត់ធានាបែបនេះចំពោះក្មេ..ងម្នាក់នៅខ្មែរររដោយ…(មានវីដេអូ)

ទោះ អាយុ ៥០ ឆ្នាំ តែលោ..កជំទាវ ភរិយាប្រធានាធីបតីកូរ៉េខាងត្បូង នៅក្មេ.ងខ្លាំ.ង ជាពិសេសគាត់ធានាបែបនេះចំពោះក្មេ..ងម្នាក់នៅខ្មែរររដោយ…(មានវីដេអូ)

ចង់ជ្រាបព័ត៌មានឱ្យកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0