លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ថតរូបសែលហ្វី ជាមួយប្រជាជនកម្ពុជារួចបង្ហោះសារនិយាយថា….(មានវីដេអូ)

លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ថតរូបសែលហ្វី ជាមួយប្រជាជនកម្ពុជារួចបង្ហោះសារនិយាយថា….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ថតរូបសែលហ្វី ជាមួយប្រជាជនកម្ពុជារួចបង្ហោះសារនិយាយថា….

លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ថតរូបសែលហ្វី ជាមួយប្រជាជនកម្ពុជារួចបង្ហោះសារនិយាយថា….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0