ស៊ូបែ ក ក្បាលតែមិនបែ កអូន! ចុម ត្រូវគ្នាវិញបាត់ ពូចក់ និងមីង ផល្លា ធ្វើកម្មវិធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ មួយឆ្នាំ បាត់ រួចប្រាប់លីថា….(មានវីដេអូ)

ស៊ូបែ ក ក្បាលតែមិនបែ កអូន! ចុម ត្រូវគ្នាវិញបាត់ ពូចក់ និងមីង ផល្លា ធ្វើកម្មវិធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ មួយឆ្នាំ បាត់ រួចប្រាប់លីថា….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស៊ូបែ ក ក្បាលតែមិនបែ កអូន! ចុម ត្រូវគ្នាវិញបាត់ ពូចក់ និងមីង ផល្លា ធ្វើកម្មវិធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ មួយឆ្នាំ បាត់ រួចប្រាប់លីថា…

ស៊ូបែ ក ក្បាលតែមិនបែ កអូន! ចុម ត្រូវគ្នាវិញបាត់ ពូចក់ និងមីង ផល្លា ធ្វើកម្មវិធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ មួយឆ្នាំ បាត់ រួចប្រាប់លីថា…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0