ទើបមកដល់កម្ពុជា ភរិយាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង ចុះសួរសុខទុ.ក្ខអ្នកជំ.ងឺខ្មែរដល់ផ្ទះ….(មានវីដេអូ)

ទើបមកដល់កម្ពុជា ភរិយាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង ចុះសួរសុខទុ.ក្ខអ្នកជំ.ងឺខ្មែរដល់ផ្ទះ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបមកដល់កម្ពុជា ភរិយាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង ចុះសួរសុខទុ.ក្ខអ្នកជំ.ងឺខ្មែរដល់ផ្ទះ….

ទើបមកដល់កម្ពុជា ភរិយាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង ចុះសួរសុខទុ.ក្ខអ្នកជំ.ងឺខ្មែរដល់ផ្ទះ….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0