ទើបតែសែ..នការថ្មីថ្មោ..ង ឧកញ៉ា លាន អាហ្វ្រីលគីនីន ឈឺចា.ប់ស្អិ..តទ្រូ.ង ដា.ស់តឿ.នប្រ..ពន្ធ ស្រាប់តែនា.ងតបទៅវិញឡើ.ងឡូ..យថា…

ទើបតែសែ..នការថ្មីថ្មោ..ង ឧកញ៉ា លាន អាហ្វ្រីលគីនីន ឈឺចា.ប់ស្អិ..តទ្រូ.ង ដា.ស់តឿ.នប្រ..ពន្ធ ស្រាប់តែនា.ងតបទៅវិញឡើ.ងឡូ..យថា…

ទើបតែសែ..នការថ្មីថ្មោ..ង ឧកញ៉ា លាន អាហ្វ្រីលគីនីន ឈឺចា.ប់ស្អិ..តទ្រូ.ង ដា.ស់តឿ.នប្រ..ពន្ធ ស្រាប់តែនា.ងតបទៅវិញឡើ.ងឡូ..យថា…

ទើបតែសែ..នការថ្មីថ្មោ..ង ឧកញ៉ា លាន អាហ្វ្រីលគីនីន ឈឺចា.ប់ស្អិ..តទ្រូ.ង ដា.ស់តឿ.នប្រ..ពន្ធ ស្រាប់តែនា.ងតបទៅវិញឡើ.ងឡូ..យថា…

ទើបតែសែ..នការថ្មីថ្មោ..ង ឧកញ៉ា លាន អាហ្វ្រីលគីនីន ឈឺចា.ប់ស្អិ..តទ្រូ.ង ដា.ស់តឿ.នប្រ..ពន្ធ ស្រាប់តែនា.ងតបទៅវិញឡើ.ងឡូ..យថា…

ចង់ដឹងព័តមាននេះយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0