ផ្ទុះ.កា.រ.រិះ.គ..ន់ព្រា.តទៅលើម្ចា.ស់កង់បី ក្រោយនា..រីម្នាក់ចេញមកបញ្ជាក់រឿ.ងពិ.ត ពា..ក់ព័..ទ្ធជ.នជា.តិបរ.ទេ.សបា.ត់កាបូបលុ.យ ម្ចា.ស់កង់បីថា ធ្វើបុ.ណ្យហើយ អត់បានបុ.ណ្យទៀត(មានវីដេអូ)

ផ្ទុះ.កា.រ.រិះ.គ..ន់ព្រា.តទៅលើម្ចា.ស់កង់បី ក្រោយនា..រីម្នាក់ចេញមកបញ្ជាក់រឿ.ងពិ.ត ពា..ក់ព័..ទ្ធជ.នជា.តិបរ.ទេ.សបា.ត់កាបូបលុ.យ ម្ចា.ស់កង់បីថា ធ្វើបុ.ណ្យហើយ អត់បានបុ.ណ្យទៀត(មានវីដេអូ)

ផ្ទុះ.កា.រ.រិះ.គ..ន់ព្រា.តទៅលើម្ចា.ស់កង់បី ក្រោយនា..រីម្នាក់ចេញមកបញ្ជាក់រឿ.ងពិ.ត ពា..ក់ព័..ទ្ធជ.នជា.តិបរ.ទេ.សបា.ត់កាបូបលុ.យ ម្ចា.ស់កង់បីថា ធ្វើបុ.ណ្យហើយ អត់បានបុ.ណ្យទៀត(មានវីដេអូ)

ផ្ទុះ.កា.រ.រិះ.គ..ន់ព្រា.តទៅលើម្ចា.ស់កង់បី ក្រោយនា..រីម្នាក់ចេញមកបញ្ជាក់រឿ.ងពិ.ត ពា..ក់ព័..ទ្ធជ.នជា.តិបរ.ទេ.សបា.ត់កាបូបលុ.យ ម្ចា.ស់កង់បីថា ធ្វើបុ.ណ្យហើយ អត់បានបុ.ណ្យទៀត(មានវីដេអូ)

ផ្ទុះ.កា.រ.រិះ.គ..ន់ព្រា.តទៅលើម្ចា.ស់កង់បី ក្រោយនា..រីម្នាក់ចេញមកបញ្ជាក់រឿ.ងពិ.ត ពា..ក់ព័..ទ្ធជ.នជា.តិបរ.ទេ.សបា.ត់កាបូបលុ.យ ម្ចា.ស់កង់បីថា ធ្វើបុ.ណ្យហើយ អត់បានបុ.ណ្យទៀត(មានវីដេអូ)

ដូច្នេះដើម្បីជ្រាបព័ត៌មាននេះឱ្យកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូដែលនៅខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0