ថ្មីទៀតហើយ! ក្រុមចោរមហាស៊ យ រៀបគម្រោងលួ ច ក្របីអ្នកភូមិ តែប៉ះចំថ្ងៃស៊ យ ឡានជាប់ផុង ភ័ យខ្លាំងពេក ដុ តឡានបំបាត់ដានចោល….(មានវីដេអូ)

ថ្មីទៀតហើយ! ក្រុមចោរមហាស៊ យ រៀបគម្រោងលួ ច ក្របីអ្នកភូមិ តែប៉ះចំថ្ងៃស៊ យ ឡានជាប់ផុង ភ័ យខ្លាំងពេក ដុ តឡានបំបាត់ដានចោល….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីទៀតហើយ! ក្រុមចោរមហាស៊ យ រៀបគម្រោងលួ ច ក្របីអ្នកភូមិ តែប៉ះចំថ្ងៃស៊ យ ឡានជាប់ផុង ភ័ យខ្លាំងពេក ដុ តឡានបំបាត់ដានចោល…

ថ្មីទៀតហើយ! ក្រុមចោរមហាស៊ យ រៀបគម្រោងលួ ច ក្របីអ្នកភូមិ តែប៉ះចំថ្ងៃស៊ យ ឡានជាប់ផុង ភ័ យខ្លាំងពេក ដុ តឡានបំបាត់ដានចោល…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0