សោកស្តាយ! ត្រីនាគយ៉ាងធំមួយក្បាល ធំមិនក្រោម១០០គីឡូ បានងាប់នៅអង្គរតូចមិនដឹងពីមូលហេតុឡើយ ពេលអាជ្ញារសែង….(មានវីដេអូ)

សោកស្តាយ! ត្រីនាគយ៉ាងធំមួយក្បាល ធំមិនក្រោម១០០គីឡូ បានងាប់នៅអង្គរតូចមិនដឹងពីមូលហេតុឡើយ ពេលអាជ្ញារសែង….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សោកស្តាយ! ត្រីនាគយ៉ាងធំមួយក្បាល ធំមិនក្រោម១០០គីឡូ បានងាប់នៅអង្គរតូចមិនដឹងពីមូលហេតុឡើយ ពេលអាជ្ញារសែង….

សោកស្តាយ! ត្រីនាគយ៉ាងធំមួយក្បាល ធំមិនក្រោម១០០គីឡូ បានងាប់នៅអង្គរតូចមិនដឹងពីមូលហេតុឡើយ ពេលអាជ្ញារសែង….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0