ពូចក់ ប្រកាសពោះម៉ាយជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀងលាកម្មឲ្យខ្លួនឯង ហើយថា គ្មានទៀតទេពាក្យ….(មានវីដេអូ)

ពូចក់ ប្រកាសពោះម៉ាយជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀងលាកម្មឲ្យខ្លួនឯង ហើយថា គ្មានទៀតទេពាក្យ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពូចក់ ប្រកាសពោះម៉ាយជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀងលាកម្មឲ្យខ្លួនឯង ហើយថា គ្មានទៀតទេពាក្យ….

ពូចក់ ប្រកាសពោះម៉ាយជាថ្មី, អ្នកនាង ផល្លា ជប់លៀងលាកម្មឲ្យខ្លួនឯង ហើយថា គ្មានទៀតទេពាក្យ….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0