អស់វាចារ! ពូអើយពូមានលុយដូរដល់ទៅ ១០០ដុល្លារហើយ បែរជាមកបន្លំយកលុយត្រឹម ២ម៉ឺនរៀល ចុងក្រោយម្ចាស់តាមទាន់…(មានវីដេអូ)

អស់វាចារ! ពូអើយពូមានលុយដូរដល់ទៅ ១០០ដុល្លារហើយ បែរជាមកបន្លំយកលុយត្រឹម ២ម៉ឺនរៀល ចុងក្រោយម្ចាស់តាមទាន់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អស់វាចារ! ពូអើយពូមានលុយដូរដល់ទៅ ១០០ដុល្លារហើយ បែរជាមកបន្លំយកលុយត្រឹម ២ម៉ឺនរៀល ចុងក្រោយម្ចាស់តាមទាន់…

អស់វាចារ! ពូអើយពូមានលុយដូរដល់ទៅ ១០០ដុល្លារហើយ បែរជាមកបន្លំយកលុយត្រឹម ២ម៉ឺនរៀល ចុងក្រោយម្ចាស់តាមទាន់…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0