គំរបខួប៧ថ្ងៃហើយ តោះមកមើលពីទីតាំងហេតុការណ៍ដែលលិចទូកដរ បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់សិស្ស១១នាក់ ស្ថិតស្រុកលើកដែក…(មានវីដេអូ)

គំរបខួប៧ថ្ងៃហើយ តោះមកមើលពីទីតាំងហេតុការណ៍ដែលលិចទូកដរ បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់សិស្ស១១នាក់ ស្ថិតស្រុកលើកដែក…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គំរបខួប៧ថ្ងៃហើយ តោះមកមើលពីទីតាំងហេតុការណ៍ដែលលិចទូកដរ បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់សិស្ស១១នាក់ ស្ថិតស្រុកលើកដែក…

គំរបខួប៧ថ្ងៃហើយ តោះមកមើលពីទីតាំងហេតុការណ៍ដែលលិចទូកដរ បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់សិស្ស១១នាក់ ស្ថិតស្រុកលើកដែក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0