បើមិនជឿ កុំប្រមាថ លោកមាសរិទ្ធី អ្នកភូមិនិយាយប្រាប់ពី ហេតុការណ៍មុនពេល លិចទូកបានកើតឡើងក្នុងភូិ…(មានវីដេអូ)

បើមិនជឿ កុំប្រមាថ លោកមាសរិទ្ធី អ្នកភូមិនិយាយប្រាប់ពី ហេតុការណ៍មុនពេល លិចទូកបានកើតឡើងក្នុងភូិ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើមិនជឿ កុំប្រមាថ លោកមាសរិទ្ធី អ្នកភូមិនិយាយប្រាប់ពី ហេតុការណ៍មុនពេល លិចទូកបានកើតឡើងក្នុងភូិ…

បើមិនជឿ កុំប្រមាថ លោកមាសរិទ្ធី អ្នកភូមិនិយាយប្រាប់ពី ហេតុការណ៍មុនពេល លិចទូកបានកើតឡើងក្នុងភូិ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0